Klachten

Klachtenregeling

 

Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Totaal Accountants dan kunt u zich wenden tot Rolf Bloemendaal, ing. Rie van der Stelt AA of Edwin Tersmette AA, hierna de directie. Totaal Accountants gaat ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door Totaal Accountants zorgvuldig beoordeeld en vertrouwlijk behandeld.

 

Indienen van klachten
Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend dan dient deze ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • een duidelijke omschrijving waartegen de klacht is gericht;
  • de dagtekening van de schriftelijke klacht;
  • uw naam, adresgegevens en ondertekening door de klager.

U kunt uw schriftelijke klacht richten aan de directie van Totaal Accountants.

 

Klachten die mondeling worden ingediend, vallen onder deze klachtenregeling als u naar deze klachtenregeling verwijst. De klacht wordt dan door ons op uw verzoek op schrift gesteld en, na uw ondertekening, doorgeleid naar de directie.

 

Anoniem klagen is niet mogelijk.